Rainbow Warrior > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden bij het bezoek van de Greenpeace Village

Wie zijn we

De VZW Greenpeace Belgium is een onafhankelijke organisatie die milieuproblemen aanklaagt en duurzame oplossingen promoot door middel van vreedzame acties. Om haar vrijheid van spreken en handelen te garanderen, aanvaardt Greenpeace Belgium geen enkele financiële steun van politieke overheden en van de bedrijfswereld en wordt ze uitsluitend gefinancierd door giften van privépersonen.

Voorwerp van onderhavige Algemene Voorwaarden

Het doel van deze Algemene Voorwaarden is het kader te definiëren waarbinnen de organisatie en verzameling van gegevens met betrekking tot het bezoek dat u kiest aan Rainbow Warrior III, eigendom van Greenpeace, zal worden uitgevoerd.

Definities

In onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen de volgende termen de volgende betekenis hebben :

Algemene Voorwaarden: onderhavige Algemene Voorwaarden ;

 • Contract: het contract tussen Greenpeace (Greenpeace) en de Bezoeker (u) waarbij de bezoeker een reservering maakt van plaatsen voor het Rainbow Warrior III-bezoek en dat wordt bevestigd in de volgende contractuele documenten: (i) het elektronische formulier (indien van toepassing) ), (ii) deze Algemene Voorwaarden, (iii) de Beschrijving (indien van toepassing);
 • Beschrijving : de beschrijving van het project medegedeeld aan de Bezoeker (desgevallend);
 • Bezoek: de gevraagde plaatsen voor een specifieke timing en die het voorwerp uitmaken van het Contract;
 • Greenpeace: de vzw Greenpeace België, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd aan de Chaussée de Haecht 159, 1030 Schaarbeek, België, en die is geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 496.447;
 • Bezoeker of u: de natuurlijke persoon die een bezoek aanvraagt ​​onder het contract;
 • Bezoekersgegevens: de persoonlijke gegevens van de bezoeker die door de bezoeker aan Greenpeace zijn doorgegeven via het elektronische formulier of per telefoon;
 • Elektronisch formulier: het elektronische formulier dat toegankelijk is via de Greenpeace-website of -applicatie waarin de Bezoeker (i) de Gegevens van de Bezoeker aan Greenpeace communiceert, (ii) het aantal plaatsen bepaalt, (iii) het gewenste tijdslot bepaalt, (iv) de stad van voorkeur voor het bezoek bepaalt;
 • Privacyverklaring: de privacyverklaring die toegankelijk is via https://rainbowwarrior.be/privacy-policy-rainbowwarrior-be/;
 • Partij: de Bezoeker en/of Greenpeace.

De aankoop van een ticket houdt in dat de bezoeker de Algemene voorwaarden onvoorwaardelijk aanvaardt.

De Algemene voorwaarden hebben voorrang op alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk door Greenpeace Belgium zijn erkend. De toepasselijke Algemene voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de website op de datum van de aankoop van het ticket. Greenpeace Belgium behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te allen tijde aan te passen of te wijzigen, met inachtneming van de bestaande reglementering.

Tarieven

De tickets die te zien zijn op de website of tickets ter plaats zijn gratis.

Aankoopvoorwaarden

Aankoopmodaliteiten

De bezoeker kiest, afhankelijk van de beschikbaarheid, het gewenste aantal tickets, de dag en het uur van het bezoek.

De bestelling is beperkt tot maximaal 5 volwassenen en 4 kinderen tickets.

De beschikbare uren zijn vermeld op de site. Het kan zijn dat sommige ‘tijdstippen’ niet beschikbaar zijn.

Aanvaardingsmodaliteiten van de algemene voorwaarden

Door op “Verstuur aanmelding” te klikken aan het einde van het bestelproces op de website en door het vakje “Ik aanvaard de Algemene voorwaarden” aan te kruisen, verklaart de bezoeker dat hij kennis heeft genomen van alle Algemene voorwaarden en dat hij ze onvoorwaardelijk aanvaardt.

Tickets

Beperkingen op het gebruik van de tickets

Het ticket is uitsluitend geldig voor een bezoek van de Greenpeace VillageWarrior op de datum en het tijdstip dat op het ticket is vermeld.

Aflevering van de tickets

Het ticket wordt onmiddellijk afgeleverd via e-mail of bij bestelling van het ticket ter plaatse.

Ticket om thuis af te drukken

De thuis af te drukken tickets zijn beschikbaar en kunnen door de bezoeker worden afgedrukt tot op de datum van het door de bezoeker gereserveerde bezoek. Daartoe dient hij het pdf-bestand te openen dat als bijlage bij de bevestigingsmail is gevoegd. Om geldig te zijn, moet het E-Ticket met een inkjetprinter of laserprinter in één (1) exemplaar op een aan beide zijden leeg A4-blad worden afgedrukt.
Op elk ticket staat een QR-code die de toegang van de bezoek van de Greenpeace Village er mogelijk maakt.
Een goede afdrukkwaliteit is noodzakelijk. Gedeeltelijk afgedrukte, vuile, beschadigde of onleesbare tickets worden niet aanvaard en worden als ongeldig beschouwd. In het geval van een incident of van een slechte afdrukkwaliteit moet de bezoeker zijn ticket opnieuw afdrukken.

Ticket om te downloaden op een mobiele telefoon

– Een unieke QR-code die de toegang tot de Greenpeace Village mogelijk maakt;
– De datum en het uur van het bezoek aan de Greenpeace Village.

Een goede zichtbaarheid is noodzakelijk. Beschadigde telefoons (gebarsten, gebroken, gekraste, enz. schermen) die de QR-code van de tickets onleesbaar maken, worden niet aanvaard en worden als ongeldig beschouwd.

Annulering en omruiling

Het ticket kan worden omgeruild (afhankelijk van beschikbaarheid) of worden geannuleerd vóór de datum en tijd van het evenement.

Greenpeace Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van overmacht die het bezoek aan de Greenpeace Village verstoort en die in voorkomend geval leidt tot de volledige of gedeeltelijke sluiting ervan. In geval van overmacht kan Greenpeace België de toegang tot de Greenpeace Village of een aanzienlijk deel daarvan hebben beperkt of geweigerd.

Toegangsvoorwaarden aan de Greenpeace Village

Onthaal en modaliteiten van het bezoek
De bezoeker biedt zich uiterlijk op het uur dat vermeld is op het ticket met zijn ticket aan de ingang van de Greenpeace Village aan. De toegang gebeurt in de volgorde van aankomst van de bezoekers die in het bezit zijn van een ticket voor het betrokken tijdstip.

Bij aanbieding na het uur dat op het ticket is vermeld, mag de bezoeker die te laat is alleen nog binnen als het maximale aantal bezoekers voor het volgende tijdstip niet bereikt is. de bezoeker die te laat is, krijgt afhankelijk van de drukte toegang tot de Greenpeace Village, waarbij de bezoekers die op het juiste uur aanwezig zijn, voorrang krijgen.

Ticketcontrole

Alleen de tickets die zijn afgeleverd in overeenstemming met artikel 4.2 “Aflevering van de Tickets” zijn geldig voor toegang tot de Greenpeace Village.

Elk ticket wordt systematisch gecontroleerd aan de ingang van de Greenpeace Village. Deze controle gebeurt in de vorm van een aflezing van de QR-code die op het ticket staat.

Het lezen van het ticket geeft aanleiding tot het bezorgen van een badge aan de bezoeker.

Bezoekers kunnen hun badges niet afstoten, die altijd gedragen en zichtbaar moeten zijn.

De bezoekers moeten hun badge gedurende het hele bezoek bijhouden omdat er op elk moment kan worden gevraagd om het te tonen.

Toegangsbeperkingen

Het is verboden de Greenpeace Village te betreden met:
– Gevaarlijke, explosieve, ontvlambare of corrosieve stoffen;
– Elk voorwerp dat, door zijn bestemming of zijn kenmerken, een risico vormt voor de veiligheid van personen, de Greenpeace Village of haar installaties;
– Elk voorwerp dat veel te zwaar of te groot is, of een sterke geur heeft;
– Wapens en munitie;

Greenpeace Belgium behoudt zich het recht voor de toegang aan de Greenpeace Village te weigeren aan bezoekers die agressief, vijandig of geagiteerd gedrag vertonen dat inbreuk kan maken op de openbare orde, de veiligheid van het publiek en van het personeel of de goede zeden.

Greenpeace Belgium behoudt zich het recht voor de toegang tot de Greenpeace Village te weigeren aan bezoekers die overduidelijk onder invloed van alcohol of verboden middelen zijn.

De toegang tot de Greenpeace Village is verboden voor dieren, met uitzondering van assistentiehonden.

Algemeen gedrag van de bezoekers

De bezoekers zorgen ervoor dat zij de Greenpeace Village in een perfecte staat van netheid houden. Het is vooral niet toegestaan te roken op de Greenpeace Village en papier, afval of kauwgom op de grond te gooien.

De bezoekers zorgen ervoor dat hun gedrag geen gevaar vormt voor het personeel van de Greenpeace Village noch voor andere bezoekers, en dat ze met hun gedrag de integriteit van de installaties en de goede bezoekomstandigheden.

De bezoekers moeten de aan hen gerichte bevelen van het personeel van de Greenpeace Village opvolgen.

De bezoekers die beschadigingen aan de Greenpeace Village of gebreken van de installaties opmerken, worden verzocht die te melden aan het personeel van de Greenpeace Village.

De bezoekers zijn aansprakelijk voor de beschadigingen die zij aan de Greenpeace Village en aan de aanwezige installaties aanbrengen.

Richtlijnen voor noodgevallen

Als de alarmen afgaan, moeten de bezoekers de Greenpeace Village en het gebouw verlaten door de pictogrammen “normale uitgang” of “nooduitgang” te volgen en door rekening te houden met de specifieke instructies die worden gegeven door de evacuatieverantwoordelijken.

Aansprakelijkheid

Het bezoek van de Greenpeace Village gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bezoekers.

Greenpeace Belgium wijst elke aansprakelijkheid af in geval van diefstal (door pickpockets of anders), verlies of beschadiging van persoonlijke goederen of in geval van een ongeval dat zich voordoet op of in de omgeving van de Greenpeace Village.

Greenpeace Belgium kan niet aansprakelijk worden gesteld als de volledige of gedeeltelijke niet-uitvoering of de slechte uitvoering van haar verplichtingen volgens de Algemene voorwaarden te wijten is (i) aan de bezoeker, of (ii) door het onverwachte en onoverkomelijke toedoen van een derde die vreemd is aan de levering van de prestaties die vastgesteld zijn in de Algemene voorwaarden of (iii) aan een geval van overmacht.

De website voor de bestelling van tickets is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 toegankelijk, onder voorbehoud van offlinestelling voor onderhoud of herstelling of in geval van overmacht of elke andere gebeurtenis die aan de controle van Greenpeace Belgium ontsnapt. De aansprakelijkheid van Greenpeace Belgium kan niet worden ingeroepen in het geval van door de bezoeker geleden verlies of schade gelinkt met de overdracht van een virus, de contaminatie van IT-diensten of een netwerkfalen.

Intellectuele eigendom

De website van de Greenpeace Village, evenals alle elementen waaruit die is samengesteld (zoals met name logo’s, merken, domeinnamen, titels, foto’s of andere content), ter beschikking gesteld door Greenpeace Belgium, zijn de eigendom van Greenpeace Belgium of zijn het voorwerp geweest van een voorafgaande gebruiksmachtiging vanwege derden en kunnen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten. de bezoeker is niet gemachtigd elementen van de website, ongeacht of het om software, visuele of geluidselementen gaat, te reproduceren, te exploiteren, te verspreiden of te gebruiken voor wat dan ook, zelfs niet gedeeltelijk.

Bescherming van persoonsgebonden gegevens

In het kader van de uitvoering van het contract verwerkt Greenpeace Belgium in overeenstemming met de geldende wetgeving persoonsgebonden gegevens over de bezoeker (contactgegevens, bezoekgegevens), om de reservering en het beheer van het bezoek op zich te nemen. De contact en bezoekgegevens worden bewaard totdat de bezoeker vraagt om ze te verwijderen.

Wanneer u besluit de Rainbow Warrior III te bezoeken, verzamelt Greenpeace de gegevens over u die nodig zijn voor een dergelijk bezoek. Uw gegevens worden verzameld:

 • via het elektronische formulier dat toegankelijk is op de website van Greenpeace of op de apps gebruikt door de vertegenwoordigers van Greenpeace op straat. De website en de apps worden gehost door onze hosting provider.
 • per telefoon of elke andere elektronische drager. Telefoongesprekken met betrekking tot bezoeken worden afgehandeld door de interne service van Greenpeace.
 • om u later per e-mail te informeren over de campagnes van Greenpeace Belgium. Deze overeenkomst wordt ons gegeven door de aanvaarding van deze algemene voorwaarden bij uw reservering. U kunt zich te allen tijde afmelden via de afmeldlinks onderaan onze communicatie.

De bezoeker beschikt over het recht om de persoonsgebonden gegevens die hem betreffen, te verbeteren en te laten verwijderen, evenals het recht om de uitgevoerde verwerking ervan te beperken of zich ertegen te verzetten, door zich te wenden tot Greenpeace Belgium.

De bezoeker kan ook contact opnemen met de verantwoordelijke voor de gegevensbescherming op het volgende e-mailadres: contact.be@greenpeace.org.

Klachten en geschillen

Elke klacht in verband met de bezoekomstandigheden moet ter plaatse aan het onthaalpersoneel worden gemeld, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Bij gebreke daaraan, zal het bezoek, bij uitdrukkelijke overeenkomst, worden beschouwd als in bevredigende omstandigheden verlopen.

Elk geschil in verband met de uitvoering of interpretatie van de Algemene voorwaarden valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

De Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgische recht.